خانه | بازدید مدیران و مسئولین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات بذر دانژه

بازدید مدیران و مسئولین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از مرکز تحقیقات بذر دانژه


در تاریخ 24 مهرماه 1396 شرکت فراز میزبان آقایان دکتر امان پور مدیر
 کانون جهادگران مرکز و ابوالقاسم احمدی مدیرعامل جهادگران استان البرز و علی اصغر منصورخاکی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و مسئولین و کارمندان مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) بود.